การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance)

ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance)

ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ยังคงความยืดหยุ่นในการปรับตัวโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้หลักจริยธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสังคมใกล้และไกล ทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยความจริงใจ

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสังคมใกล้และไกลทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่ารวมกันด้วยความจริงใจ

โครงการ

โครงการ