This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
HOME / Corporate Governance / Anti-Corruption Policy

Anti-Corruption Policy

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ตระหนักดีว่า การคอร์รัปขั่นส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความสามารถในการแข่งขัน และอาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย